เปิดสอบ


หมวดสินค้า
จำนวนคนออนไลน์

วิธีแก้ไขกรณีใส่สินค้า
ลงตระกร้าสินค้าไม่ได้

สถิติ
เปิดเมื่อ9/01/2008
อัพเดท2/03/2015
ผู้เข้าชม3108141
แสดงหน้า5697138
กล่องอิสระ


 

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ :: รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ


ประกาศกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เรื่อง การรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
 

กองทัพเรือ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลพลเรือน ทหารกองประจำการและทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ดังต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติที่สำคัญของผู้สมัคร
(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕)

๑.๑ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๑.๒ เป็นชายโสด อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๘) สำหรับผู้ที่เป็นทหารกองประจำการ

จะต้องสังกัดกองทัพเรือ และปลดเป็นทหารกองหนุนใน ๓๐ เม.ย.๕๕ หรือทหารกองหนุนสังกัดกองทัพเรือ (ปลดจากทหารกองประจำการ) ต้องมีอายุ ๑๘ - ๒๔ ปี (ผู้ที่เกิด
ตั้งแต่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๓๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๓๗)

๑.๓ มีสัญชาติไทย และบิดา มารดามีสัญชาติไทยโดยการเกิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทย
โดยการเกิดก็ได้

๒. หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร
(รายละเอียดตามระเบียบการรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าทหารเรือ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕)

๒.๑ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร บิดา มารดา) และสำเนาใบสูติบัตรของผู้สมัคร

๒.๒ สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน (รบ.) ของสถานศึกษาที่แสดงว่าสำเร็จการศึกษาหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกำลังศึกษาระดับชั้น

มัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือกำลังศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ ๓ ของกระทรวงศึกษาธิการ

๒.๓ รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตา ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๘ รูป (ต้องเป็นรูปถ่ายที่ถ่ายไว้ในครั้งเดียวกัน และไม่เกิน ๓ เดือน)

๓. การซื้อระเบียบการและใบสมัคร

๓.๑ ซื้อด้วยตนเอง ตั้งแต่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ราคาชุดละ ๘๐.-บาท ดังนี้

๓.๑.๑ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๓.๑.๒ ห้องสมุดกลางกองทัพเรือ อาคารราชนาวิกสภา กรุงเทพมหานคร

๓.๑.๓ กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๓.๑.๔ โรงเรียนสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ จังหวัดสมุทรปราการ

๓.๑.๕ โรงเรียนชุมพลทหารเรือ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ๓.๑.๖ ค่ายตากสิน อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

๓.๑.๗ ทัพเรือภาคที่ ๓ จังหวัดภูเก็ต ๓.๑.๘ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงทุกเขต

๓.๑.๙ ร้านสวัสดิการทหารเรือ (นันทอุทยาน) ๓.๑.๑๐ ร้านสวัสดิการกรมการเงินทหารเรือ (พระราชวังเดิม)

๓.๑.๑๑ ร้านสวัสดิการกิจการห้องเย็น (สัตหีบ) ๓.๑.๑๒ สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ (ส.ทร.๒ บางนา ส.ทร.๓ ภูเก็ต

ส.ทร.๕ สัตหีบ ส.ทร.๖ สงขลา ส.ทร.๘ พิษณุโลก ส.ทร.๙ อุบลราชธานี ส.ทร.๑๐ ตราด ส.ทร.๑๑ เชียงใหม่ ส.ทร.๑๕ นราธิวาส)

 
๓.๒ สั่งซื้อทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ ถึง ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ ราคารวมค่าจัดส่ง

ชุดละ ๑๑๐.-บาท โดยธนาณัติสั่งจ่ายในนาม กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตู้ ปณ.๑๑ ปณภ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
( ให้ส่งทางธนาณัติธรรมดาหรือธนาณัติด่วนพิเศษ ไม่รับธนาณัติ online )

๔. การรับสมัคร

๔.๑ สมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่ ๒ มกราคม ๒๕๕๕ ถึง ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ

๔.๒ สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

๔.๒.๑ ส่วนภูมิภาค ตั้งแต่ ๑๔ - ๒๒ มกราคม ๒๕๕๕ ที่สวนกรมหลวงชุมพร (หนองตะเคียน) จังหวัดชลบุรี

๔.๒.๒ ส่วนกลาง ตั้งแต่ ๑๑ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ที่กรมยุทธศึกษาทหารเรือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

๕. การสอบคัดเลือกภาควิชาการ
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร

โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในบัตรประจำตัวสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ ในวันสมัคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ วิชาภาษาไทย
และวิชาวิทยาศาสตร์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐ โทร. ๐ ๒๘๘๙ ๓๙๒๒, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๓,
๐ ๒๔๗๕ ๓๖๖๔, ๐ ๒๔๗๕ ๓๖๔๓ ในวันและเวลาราชการ หรือ www.navy.mi.th/navedu
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๔


พลเรือโท อภิชาย ฟุ้งลัดดา


( อภิชาย ฟุ้งลัดดา )

เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารเรือ
เว็บไซต์เพิ่มเติม : http://www.navy.mi.th/navedu

g;เว็ 
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :
 


Tutor & Writer